Szkolne wycieczki jednodniowe
kolonie i obozy
ACTIV Biuro Turystyki
wpis do rejestru nr 101

tel./fax: 52 376 56 30
tel.: 500 475 444

biuro@oferta.turystyka.pl

Kolonie i obozy
Wycieczki szkolne
Oferta dla firm i grup
Wczasy
Zwrot podatku
Work & Travel
Ubezpieczenia turystyczne
Zimowiska
Pielgrzymki
Kursy i szkolenia
pobierz PDF


Visit Inowroclaw
WARUNKI REZERWACJI
1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Niniejsze warunki wraz z ramowym programem imprezy stanowią integralną część "Umowy-Zgłoszenia".

1.2 Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania "Zgłoszenia-Umowy" przez Klienta, uprawnionego pracownika biura podróży i wpłaty określonej zaliczki. Za osobę niepełnoletnią umowę podpisuje jej prawny opiekun lub pełnoletnia osoba upoważniona. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.

1.3 ACTIV zobowiązuje się do solidnego świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie i przyjętym w formie zgłoszenia zamówienia klienta .

1.4 Klientem w myśl tych warunków jest osoba podpisująca umowę z biurem, uczestnikiem zaś jest każda osoba biorąca udział w imprezie organizowanej przez ACTIV.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 Z chwilą zawarcia umowy Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości imprezy.

2.2 II rata czyli dopłata do całości ceny imprezy powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Brak wpłaty należnej ACTIV w obowiązujących terminach powoduje wykluczenie z imprezy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika .

2.3 Jeśli zakup imprezy nastąpił na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient zobowiązany jest wpłacić 100% kwoty.

2.4 Klient wpłaca należność na rzecz ACTIV w jego siedzibie, u przedstawicieli, przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy ACTIV.

2.5 Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do uczestnika włącznie po dołączeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient może nie zgodzić się na wzrost ceny, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy i zwrotem wpłaconej kwoty.

2.6 Ceny podane w walutach obcych są przeliczane według kursu NBP z tabeli pieniądz- sprzedaż z dnia ostatniej wpłaty

2.7 Po podpisaniu umowy klient nie może korzystać z promocji ogłoszonych po tym terminie.

3. REALIZACJA UMOWY

3.1 Uczestnik powinien posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy (paszport ważny co najmniej 6 m-cy od daty wyjazdu) oraz dowód wpłaty należności za imprezę.

3.2 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.

3.3 W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy lub kierownika kolonii, obozu. ACTIV zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Wszelki koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu kolonii, uczestnik imprezy zostanie wydalony z imprezy bez zwrotu kosztów, a rodzice lub opiekunowie prawni zostaną obciążeni wszystkimi kosztami związanymi z powrotem dziecka m.in. kosztami transportu, opieki w czasie podróży.

3.4 Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i zobowiązuje się pokryć straty powstałe z tego tytułu w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3.5 ACTIV nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zgubienia lub kradzieży z winy klienta.

3.6 W przypadku zakupienia przez klienta kolonii i obozów młodzieżowych Klient zobowiązuje się do dostarczenia karty kolonijnej w określonym przez ACTIV terminie, zawierającej pełne dane uczestnika (obowiązkowo PESEL) i zabrania przez uczestnika aktualnej legitymacji szkolnej.

3.7 Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w trakcie imprezy z własnej winy.

3.8 W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie zmianę kolejności lub rodzaju świadczeń jeśli nowe świadczenia są na podobnym lub lepszym standardzie. O dokonanej zmianie organizator ma obowiązek natychmiast poinformować Klienta .

4.REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

4.1 Rezygnacja z imprezy turystycznej następuje w momencie złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia . Za datę rezygnacji przyjmuje się: A) dzień jej wpływu do biura ; B) dzień nie wykonanie przez uczestnika czynności określonych umową ; b) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli uczestnik nie weźmie w niej udziału;

4.2 Nie pobiera się kosztów rezygnacji (poza opłata manipulacyjną ), jeżeli Klient, w momencie odstąpienia od umowy , wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w danej imprezie , której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.

4.3 W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się potrącenia wynikające z poniesionych kosztów

5. UBEZPIECZENIA

5.1 Zawierając powyższą Umowę Klient deklaruje, że jego stan zdrowia i innych osób objętych umową umożliwia udział w imprezie turystycznej, zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji lekarskiej

5.2 Klient ma prawo do zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej, która pozwoli mu na rezygnację z imprezy z przyczyn losowych bez ponoszenia wysokich kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Szczegóły są udzielane w biurach sprzedających ofertę ACTIV.

5.3 Biuro Turystyki ACTIV oświadcza, że jako organizator turystyki posiada Gwarancję Ubezpieczeniową w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie na warunkach i w zakresie określonych w Ustawie o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. ODWOŁANIE IMPREZY I SPRAWY SPORNE

6.1 ACTIV ma prawo do odwołań imprezy z przyczyn od siebie nie zależnych: siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojna), decyzje władz państwowych lub innych instytucji.

6.2 ACTIV ma prawo do odwołania imprezy, wyjazd z danego miasta lub innej usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy w formie pisemnej. W przypadku odwołania imprezy ACTIV może zaproponować ofertę zastępczą lub zwraca wpłacone przez Klienta należności bez potrąceń. Wybór opcji należy do klienta.

6.3 Reklamacje dotyczące realizacji umowy winny być zgłoszone indywidualnie, wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje winna zawierać uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody.

6.4 ACTIV na prawidłowo złożone reklamacje odpowie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

6.5 ACTIV nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie lub zmiany w programu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych ( np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania siły wyższej lub inne), nie odpowiada za okoliczności wynikłe z winy Klienta oraz świadczeń fakultatywnych wykonywanych przez innych touroperatorów.

6.6 Nieważność pojedynczych postanowień umowy- zgłoszenia lub niniejszych warunków nie narusza ważności całej umowy.

6.7 Sprawy nieuregulowane w umowie rozstrzygają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Cywilny lub sąd właściwy dla danej sprawy.

Strona główna   :   O nas   :   Wspieramy sport   :   Referencje   :   Strefa agenta   :   Warunki rezerwacji   :   Polityka Cookies   :   Kontakt