Szkolne wycieczki jednodniowe
kolonie i obozy
ACTIV Biuro Turystyki
wpis do rejestru nr 101

tel./fax: 52 376 56 30
tel.: 500 475 444

biuro@oferta.turystyka.pl

Kolonie i obozy
Wycieczki szkolne
Oferta dla firm i grup
Wczasy
Zwrot podatku
Work & Travel
Ubezpieczenia turystyczne
Zimowiska
Pielgrzymki
Kursy i szkolenia
pobierz PDF


Visit Inowroclaw
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Biuro Turystki ACTIV ul. Jagiellońska 58 85-097 Bydgoszcz NIP 953-146-18-85 (dalej: „Administrator")

  2. Kontakt z administratorem biuro@oferta.turystyka.pl lub na adres Administratora

  3. Wnioski będą rozstrzygane bez zbędnej zwłoki

 2. GROMADZONE DANE

  1. Przetwarzane dane:

   • imię i nazwisko

   • e-mail

   • nazwa użytkownika

   • numer telefonu kontaktowego

   • miejsce zamieszkania


  1. W celu rezerwacji przetwarzamy:

   • imię i nazwisko,

   • adres e-mail

   • numer telefonu

   • datę urodzenia

  2. Przy rozmowach telefonicznych możemy prosić o dane:

   • historia dokonanych zakupów

   • informacje pasażerskie

   • dane paszportowe

   • dane ubezpieczeniowe

   • dane z dokumentu tożsamości

   • dane do płatności

  3. Poszczególne dane mogą być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących i są przechowywane nie dłużej niż rok.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora min. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane przez te podmioty wyłącznie zgodnie z poleceniami zaleceniami Administratora.

  2. Twoje dane mogą być przekazane instutucją działającym zgodnie z prawem.


 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

   Cele

   Podstawa Prawn

   działania marketingowe m.in. wysyłanie informacji o ofertach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda

   wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (tą umową jest zazwyczaj regulamin, który akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników obejmujące dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług

   art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

   dokonanie wyceny usługi oraz wykonanie usługi.

   art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

   przesyłanie powiadomień e – mail w celu informowania Użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz podwyższenia komfortu korzystania z usługi

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora

   wykorzystywanie cookies na stronie internetowej

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda

   zamieszczanie komentarzy na stronie internetowej

   art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda

   udostępnianie danych osobowych dostawcom oraz partnerom handlowym w celu realizacji usług

   art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora


   art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

   udostępnianie danych organom regulacyjnym

   art. 6 ust. 1 lit c RODO - obowiązek prawny


   art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność w celu realizacji zawartej umowy

 2. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

  1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

  2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej,

 3. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

  2. W celu cofnięcia zgody należy:

  3. wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@oferta.turystyka.pl

  4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 4. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

  2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

  3. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

  4. Aby móc otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych. 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  1. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.

  2. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

  3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 2. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

  2. Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

  3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

   • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

   • 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

   • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

   • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

   • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

  4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

 3. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:

   • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

   • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

   • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

   • przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  2. Wymienione w pkt. 11.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.

  3. Wszelkie zastrzeżenia prosimy kierować na biuro@oferta.turystyka.pl

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Strona główna   :   O nas   :   Wspieramy sport   :   Referencje   :   Strefa agenta   :   Warunki rezerwacji   :   Polityka Cookies   :   Kontakt